aktuelt

aktuelt

 

     
     
     
   

 


  
 

       

Forside

Præsentation

Arrangementer

Aktuelt

Slup og Slupkor

Kabysrygtet

Adoptionsskib

Links

 KONTAKT : marineforeningen-ebeltoft@mail.dk  

  ---------------------------------------------------------------------

    Det sker i april 2018:

    27.-19. april:
     Sendemandsmøde i Korsør.

     26. april:
     Dette er Store bededagsaften - ogg derfor udsættes april måneds kammeratskabsaften til torsdag den 3. maj !

     04. april:
     "Sæsonen"s sidste makkerskydning.
- Kom, deltag - og oplev den hyggelige stemning. Og så har du oven i købet mulighed for at vinde en
    præmie med hjem !

    03. april:
    "Tirsdagstræffet"s påskefrokost.
- ALLE medlemmer er velkomne ! - Husk at skrive dig på tilmeldingslisten i Marinestuen.

    Desuden:

     Åbent i Marinestuen hver lørdag, kl. 10.00-13.00.
    Her kan du købe din lørdagsfrokost til en billig penge, - eller blot få dig en god hyggesnak over en øl, en vand, et glas vin eller en kop kaffe.
    Hvert medlem må til disse frokost-arrangementer max. medtage 3 gæster, - hvilket typisk kan være ens egen ægtefælle samt et par mere.
  

     Åbent i Marinestuen hver onsdag aften kl. 19.00-22.00.
    Udover muligheden for en god hyggesnak, f.eks. over et slag kort eller en gang rafling, er der hver onsdag træningsskydning. Hvis du har
    familie eller venner, der kunne tænke sig at prøve at skyde, er du meget velkommen til at tage dem med. Hvis de deltager en af de aftener, hvor
    der er "makkerskydning" (første onsdag i hver måned), deltager de i
    aftenens konkurrence på lige fod med alle andre.

  
    "Tirsdagstræffet" : Marinestuen er åben hver tirsdag formiddag i tidsrummet kl. 10.00 - 12.00. - Kom ned og få en god hyggesnak med gode
    venner, - nyd en øl, en vand eller en kop kaffe. - Tidligere tiders "hygge-komsammen'er" er hermed genoplivet til stor glæde for rigtig mange
    medlemmer.

    Øveaften for Slupkoret hver tirsdag kl. 19.00
    

      Det skete i marts 2018:
       17-18. marts: Landsskyttestævne i Nyborg.

      Vi deltog med 7 skytter i Marineforeningens Landsskyttestævne, der i år afholdtes i Nyborg. Og - man fristes næsten til at sige "traditionen tro"
      havde vi en veteran-landsskytte med hjem: Jørn Mortensen, - igen, igen. Det var 5. gang ialt, Jørn vandt titlen som veteran-landsskytte, - og
      3. gang i træk. Derudover blev Jørn også bedste hjemmebaneskytte på landsplan. - I holdkonkurrencen kom vi ind på en 5. plads ud af 19, så
      det betragter vi som acceptabelt. - MEN ... hvis vi øver os lidt mere i at skyde fritstående, vil det slet ikke være så uopnåeligt at få den
      eftertragtede førsteplads. .- her er et par stemningsindtryk fra et par dejlige dage i Nyborg:     

       11. marts: Jagtforeningernes salonskydning.
      Vi havde besøg af alle jagtforeningerne fra den tidligere Ebeltoft Kommune, der afviklede deres årlige, indbyrdes skydekonkurrence på vore
      skydebaner. Vi forestod alt det praktiske og sikkerhedsmæssige omkring skydningen. Som altid en rigtig god dag med mange deltagere og god
      stemning, og med deltagelse af 67 skytter. - Her lige et par "snapshots" fra den fyldte Marinestue:     


     
07. marts: Makkerskydning.
   
  makkerskydningen blev aflyst, da der denne aften kun var fremmødt få skytter.

     03. marts 2018: Årets Fregatskydning.
     
Fregatskydningen 2018 levede op til ryet om, at Fregatskydningen er er af årets højdepunkter. - Efter skydningen udsendte vi denne presse-
     meddelelse, der fortæller alt om den gode dag:    

PRESSEMEDDELELSE
Vellykket Fregatskydning i Ebeltoft Marineforening
Steen Zacho Fregatkaptajn ved eget skud

       Ebeltoft Marineforening har afholdt sin årlige Fregatskydning på skydebanerne ved Marinestuen på havnen i Ebeltoft. 3 timer og 53 minutter samt 205 skud
       skulle der til, før den fjendtlige fregat var skudt i sænk og en ny Fregatkaptajn kunne kåres.
       I Marineforeningerne afholder man Fregatskydninger, ligesom man i andre soldaterforeninger afholder Fugleskydninger. Princippet er det samme; i Marine-
       foreningerne er det blot en fregat og ikke en fugl, man skyder til. Der skydes til 9 sejl og til sidst på krudtkammeret. Den, der skyder krudtkammeret ned, bliver
       årets fregatkaptajn, - ligesom den, der skyder brystpladen ned ved fugleskydninger, bliver fuglekonge.
       Resultatet af Fregatskydningen 2018 blev:
       Store Bram: Kjeld Thejl v. Peter Brøgger
       Fore Bram: Martin Bech Hansen, eget skud
       Bergginen: Steen Kastrup, eget skud
       Store Mærs: Flemming Hjorth, eget skud
       Fore Mærs: Anker Gindesgaard v. Peter Brøgger
       Blændsejl: William Jørgensen v. Ole Bjerg
       Mesan: Søren Basse v. Bent Olsen
       Storsejl: Torben Iversen v. Paul Erik Nielsen
       Fok: Ole Hvitved v. Peer Sten Mikkelsen
       Krudtkammer: Steen Zacho, eget skud
       Fregatkaptajn: Steen Zacho

      1. Skyttepræmie: Steen Zacho
      2. Skyttepræmie: Peter Brøgger

      Traditionen tro fik den afgående Fregatkaptajn, Tommy Schmidt, i forbindelse med præmieuddelingen overrakt det nedskudte fregatskrog fra sidste års
      fregatskydning.
    
    
 Her nogle af dagens "skud" :
 

    

    Det skete i Februar 2018:

     Læs mindeord om Mogens Noes og Jens Høj her.

     28. februar: Foreningens 101-års fødselsdag.
    
Der var åbent i Marinestuen kl. 10.00-12.00, hvor foreningen var vært ved en kop kaffe og en Korvet-snaps. - Pænt fremmøde til en "råhyggelig"
    formiddag, hvor snakken gik godt og hyggeligt ved bordene.

     22. februar: Generalforsamling med "medaljeregn".
    
Aftenen indledtes med den traditionelle torskespisning. Den lækre torsk, der var tilberedt af "chefhovmester" Bent Olsen og hans stab, blev både
    nydt og rost af de ca. 60 spisende deltagere. Kl. 19.00 bød formand Erich H. Franzen velkommen til selve generalforsamlingen, der havde samlet
    yderligere en halv snes medlemmer ("torskefornægtere"). - Efter flaghejsning og afsyngelse af 1. vers af Kong Christian blev flaget sat på halv og
    der blev udtalt mindeord om de medlemmer, der er gået fra borde i det forgangne år, efterfulgt af et minuts stilhed, inden flaget igen blev sat på
    hel.  - Inden selve generalforsamlings-dagsordenen var der "medaljeuddelinger".

   Første ceremoni var tildelingen af FN  Fredsprismedaljen til Flemming Hjorth Christensen,
   Kjeld Thejl og Nils Jørgen Tastum.
   FN Fredsprismedaljen er indstiftet af FN-soldaterforeningen DE BLÅ BARETTER som en
   erindringsmedalje om tildelingen af Nobels Fredspris til de Fredsbevarende styrker.
   Nobelfredskomitéen har meddelt, at "
Prisen er en hyldest til alle dem, der har tjent organi-   
   sationen og især til modet og offerviljen hos alle dem, der har deltaget og fortsat vil deltage
   i de fredsbevarende operationer”. Fredsprismedaljen tildeles efter ansøgning.
   Flemming Hjorth Christensen har gjort tjeneste i politistyrken på Cypern, Kjeld Thejl og Nils
   Jørgen Tastum har begge gjort tjeneste i forsvarsstyrkerne h.h.v. på Cypern og i Gaza.
   På fotoet ses til venstre sekretær i Ebeltoft Marineforening, der oplæser motiveringen for
   tildelingen, derefter (fra v.) Flemming Hjorth Christensen, Kjelds Thejl og Nils Jørgen Tastum
   Længst til højre ses tidligere formand for De Blå Baretter, Midtjylland, Lars Hansen, Ebeltoft,
   der forestod selve tildelingen sammen med Ebeltoft Marineforenings formand Erich H.
   Franzen

  Dernæst var der optagelse af nyt medlem: Jørgen Madsen. - Sekretær Peter Brøgger
  oplæste symbolikken i medlemsemblemet, som formand Erich H. Franzen hæftede på
  brystet af Jørgen Madsen og bød ham velkommen i foreningen.

   Så var det "jubilarernes tur"
   
Først 50-års tegn til Peter Alan Nielsen og Torben Iversen. Også Arne Stubmark skulle have
   haft 50-års tegnet overrakt, men han var desværre forhindret i at deltage, hvorfor han i
   stedet vil få jubilartegnet tildelt ved et besøg i hjemmet.
   På fotoet her ved siden af ses formand Erich H. Franzen mellem de to 50-års jubilarer (Peter
   A. Nielsen t.v.).

   Så gjaldt det tildeling af 40-års tegn. - Det blev tildelt Mogens Rasmussen og Tom
   Skarritsø. - Fra venstre på billedet: Formand Erich H. Franzen, Mogens Rasmussen og
   Tom Skarritsø.

   Så var turen kommet til 25-års jubilarerne. - På billedet ses her fra venstre: Bo Møller,
    Flemming Hjorth Christensen, Arne Sørensen, Knud Vagn Pedersen, Ole Møller, Keld John
    Andersen og Erik Sejersen.
    Jens Carl Bakmand Lindberg, Ronald Pedersen, Søren Ravn og Hans Kirkegaard skulle også
    have 25-års tegnet tildelt, men var alle forhindrede i at deltage, hvorfor de vil få jubilar-
    tegnet overrakt ved en senere lejlighed.
    Vi beklager den forringede billedkvalitet (manglende lys)

    Højdepunktet var tildelingen af Marineforenin-
     gens Hæderstegn i sølv til Ove Mikkelsen og
     Erik Lyager.
    
Ove Mikkelsen fik hæderstegnet tildelt som en
    anerkendelse for den store indsats, han gennem
    25 år har ydet som formand for Danmarks-Sam-
    fundets lokalkomité, hvor han "har
ydet en ind-
    sats, der er i fuld tråd med de idealer, som Mari.
    neforeningen står for: Kærligheden til og respek-
    ten for vort flag, Dannebrog, - der indgår som en
    meget væsentlig del af symbolikken i vort em-   
    blem, - som vi har sejlet under, - og som har
    lagt navn til Marineforeningens medlemsblad
    ”Under Dannebrog”
, lød det bl.a. i motiveringen.
    Erik Lyager fik hæderstegnet tildelt som en tak for
    og anerkendelse af den ekstraordinært store ind-    sats, han gennem en længere årrække har ydet i
    bestyrelsen, først som sekretær og senere som
    kasserer og en overgang desuden fungerende
    både formand og næstformand, - samt for alt det
    arbejde, Erik iøvrigt udfører udover kassererhver-
    vet.
    Foto t.v.: Formand Ericch H. Franzen og Ove Mik-
    kelsem med diplom. - Foto t.h.: Fra v.: Sekretær
    Peter Brøgger oplæser motiveringen, i midten Erich
    H. Franzen og t.h. Erik Lyager.

    Efter denne "medaljeregn" var det endelig tid for afvikling af den egentlige generalforsamling. Benny Magnussen valgtes til dirigent, og styrede
    forsamlingen trygt og myndigt gennem aftenens punkter. 100-års jubilæet sidste år fyldte selvsagt en god del af bestyrelsesberetningen. samme
    jubilæum var årsag til et - forudset -underskud på regnskabet. Også budgettet for 2018 opererer med et underskud, idet der er planlagt mange
    vedligeholdelsesopgaver på Marinestuen.
    Revisor Erik grønlund ønskede ikke at fortsætte. I hans sted valgtes efter indstilling fra bestyrelsen Hans Skov. Alle øvrige valg var genvalg.
    Det var en helt igennem god generalforsamling og aften iøvrigt.

    
     20. februar: Alvorstung stemning.
    
Efter en meget smuk, tragisk og alvorstung bisættelse af Jens Høj og hans mor i Dråby Kirke samledes vi fra nogle af de deltagende soldater-
    foreninger i Marinestuen til en trist og "efterslukning" iblandet gode minder. Jens Høj er en mand, som vi for alvor vil savne.


    14. februar: Vi flagede på halv i anledning af HKH Prins Henriks død.
    
Vi flagede på halv ved Marinestuen i dag. - Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er afgået ved døden. - HKH Prins Henrik var æresformand for
    Danmarks Marineforening fra 1976 til 2008 og æresmedlem fra 2008 til 2018. Danmarks Marineforening - og dermed også Ebeltoft Marineforening -
    har umådeligt meget at takke Prins Henrik for.
    Prins Henrik var endvidere protektor for Fregatten Jylland, hvor han med sit engagement, levende interesse og aktive medvirken havde umådelig
    stor betydning for Fregatinstitutionen. Ebeltoft Marineforening har altid været involveret, når Prinsen var på officielt besøg på Fregatten Jylland.
    Æret være Prins Henriks minde !

      Flaget på halv ved Marinestuen                        09. maj 2014, - 150-årsdagen for Fregatten Jyllands sejr i Slaget ved Helgoland 1864
                                                                        T.v.: HKH Prins Henrik hilser Ebeltoft marineforenings flag og flaggaster, ledsaget af
                                                                        Fregatten Jyllands bestyrelsesformand og formand for Ebeltoft Marineforening, Jørgen
                                                                        Brøgger
                                                                        T.h.: HKH Prins Henrik taler med Ebeltoft Marineforenings paradefører Heniz Thompson
 

    12. februar: "Det var en kold og stormfuld dag ..." (let omskrivning af en af de gamle slupsange, - men overordentlig passende med
    virkeligheden)
     Årets festlige slupsejlads
var som sædvanlig et festligt indslag i bybilledet, hvor Sluppen med sang og musik, vajende flag og fyndige komman-
    doer sejlede gennem byen. I år samledes ind til veteranskibet "Skødshoved". - Gasterne blev godt modtaget overalt, hvor de kom frem, og da
    Fastelavnsmandag i år faldt i skolernes vinterferie, var der (lidt) flere mennesker på gaden, end der plejer at være. Mange var turister, og
    spurgte interesseret til, hvad det var. Derfor havde vi lavet nogle foldere, der dels fortalte om sluptraditionen, dels om veteranskibet "Skøds-
    hoved", som vi samlede ind til. Disse foldere blev flittigt uddelt. - I dagens anledning var også byens flagallé opsat, hvilket også var med til at
    gøre det hele mere festligt. - Her nogle stemningsindtryk fra dagen, fanget i fotograf Mogens Lair's skarpe fotolinse:

    
     10. februar: Åbning af udstillingen "modeller på podier", Fregatten Jylland.
    
Festlig åbning af den spændende udstilling af modelskibe og andre historiske effekter fra alle Danmarks Marineforeninger. Ved åbningen blev der
    talt af Syddjurs Kommunes borgmester, Ole Bollesen, og af Marineforeningens landsformand, Jens Ole Løje Jensen, inden udstillingen officielt blev
    erklæret åben af udstillingens protekter, kontreadmiral Niels Chr. Wang.
    Også vi her fra Ebeltoft Marineforening bidrager til udstillingen med flere modelskibe og andre effekter. - Her nogle indtryk fra udstillingen, der
    rummer nogle meget fine skibsmodeller.

 

     07. februar: Makkerskydning
    
Der var desværre kun mødt 11 skytter op denne aften. Måske det kolde vejr (frost) har holdt nogen hjemme ved brændeovnen ? - De præmie-
    givende resultater var: Nr. 1: Gert Agger og Steen Zacho, 298, - Nr. 2: Steen Zacho og Jørgen Brøgger, 294. Da der var ulige deltagerantal,
    var der en skytte, der blev trukket 2 gange. Det blev Steen Zacho, der dermed blev "dobbelt-vinder". - Her et foto af aftenens præmiemod-
    tagere:

   
    Det skete i januar 2018 :

    22. januar: Kammeratskabsaften.
    Aftenen indledtes med formandens velkomst, efterfulgt af optagelse af nyt medlem, Ole Bisp, der fik overrakt emblem og vedtægter og budt
    hjerteligt velkommen i foreningen.
    Traditionen tro indledte vi herefter denne, den første kammeratskabsaften i det nye år, med, at foreningen var vært ved en gang varm punch,
    hvormed vi alle ønskede hinanden Godt Nytår !
    Derefter blev ordet givet til tidl. generalsekretær for Dansk Sømandskirke, orlogs- & sømandspræst emer. Ronald Pedersen, der levende og enga-
    geret og meget interessant fortalte om den gamle danske koloni Tranquebar. - For 400 år siden sejlede 4 danske skibe, 2 orlogsskibe og 2 han-
    delsskibe, fra København mod Indien for at forsøge at etablere en dansk handelsstation på Indiens østkyst. - To år senere ankrede de op udfor
    den lille indiske fiskerby Taramgabadi. Det betød grundlæggelsen af den danske handelskoloni Trankebar. - Ronald Pedersen fortalte interessant
    om og viste lysbilleder fra sine egne besøg i Tranquebar. Arrangementet var godt besøgt, og der var mange interessante spørgsmål fra salen;
    herunder også supplerende indlæg fra Thorkil Hansen, der er bestyrelsesmedlem i Tranquebarforeningen og til daglig ansat på Fregatten Jylland.
    Dette 400-års jubilæum for oprettelsen af kolonien Tranquebar vil blive fejret på mange måde i Danmark gennem de næste par måneder, og
    Marineforeningen vil på landsplan spille en stor rolle i fejringen heraf. - Ebeltoft Marineforening var med denne vellykkede kammeratskabsaften på
    forkant med denne fejring. Nu venter vi spændt på, hvad der kommer af officielle arrangementer. - Her er et par stemningsindtryk fra den gode
    aften.

    Besøg Tranquebarforeningens hjemmeside her.


     10. januar:
     Makkerskydning. -
Aftenens præmievindere var: Nr. 1: Steen Zacho og Svend Rasmussen, 298, - Nr. 2: Carl Erik Schmidt og Jørn Mortensen,
    295. - Her de glade præmievindere :

   09. januar 2018:
    Pakning af effekter til udstilling på Fregatten Jylland.
Der skal afholdes en stor udstilling i museumshallen ved Fregatten Jylland med
   skibsmodeller og andre effekter af historisk betydning. Udstillingen skal åbne den 10. februar. - Tirsdag den 9. januar havde deltagere i Tirsdags-
   træffet travlt med at pakke de ting, der fra Ebeltoft Marineforening skal udlånes til udstillingen og aflevere dem på Fregatten. - Det tegner til at
   blive en meget spændende udstilling. - Her er nogle stemningsindtryk fra pakningen i marinestuen. - TAK til de gaster, der tog dette nap.


  
    Det skete i december 2017 :

     14. december:
     
Det traditionelle Familie-Jule-Mini-Bankospil måtte desværre aflyses grundet for få tilmeldinger.
   
 
     10. december
      "Juleskafning" på Fregatten Jylland.
Den gamle fregat var åben for publikum, der kunne komme ombord og smage den julemenu, der blev
     serveret juleaften 1880, da Fregatten var på vej til De Dansk Vestindiske Øer: Ærtesuppe med salt flæsk og beskøjter, - og dertil bredfyldte
     mål med varm romgrog eller "Bådsmandens Fryd". Ombord var der være et juletræ, pyntet som juletræerne i skibene var dengang: Med signal-
     flag, sydlandske frugter og levende lys (sidstnævnte dog erstattet af elektriske lys p.g.a. brandfaren). Hvert hele klokkeslet underholdt
     Slupkoret med de populære jule- og sømandssange. - Som altid et populært indslag, der samlede mellem 500 og 600 besøgende (nærmere de 6
     end de 5), der nød den hyggelige stemning og de gode ærter. 


     06. december 
     Onsdags-forjul og juleskydning.
Ca. 35 deltog i den indledende spisning af ribbenssteg og medister med rødkål og brunede kartofler. Dejligt
    at se så mange ! - Efter skafningen gennemførtes den årlige juleskydning som en makkerskydning, hvor resultaterne var:
    Nr. 1: Jørn Mortensen & Steen Dideriksen, 2929. - Nr. 2: Lisbeth Christensen & Ingelise Lyager, 291/11x, - Nr. 3: Steen Zacho & Mark Bjerg,
    201/11x (ikke muligt at gennemføre omskydning, da den ene af skytterne var taget hjem, hvilket afgjorde placeringen af nr. 2 og 3).
    Dameserie: Ingelise Lyager & Lene Olsen, 284.
    Bedste individuelle skytte = pokalvinder: Jørn Mortensen 149/9x
    Her de glade præmievindere:

  
    Det skete i november:

   18. november:
     Julefrokost.
- Ca. 60 glade m/k'er nød hovmester Thejls lækre julefrokost-buffet og den hyggelige stemning samt Preben Holst's dejlige juletoner
    fra el-orglet. - Hvis der var nogen, der gik sultne hjem, var det helt sikkert deres egen skyld.

 

   05. november:
     Distriktsskydning
, - på vore baner ved Marinestuen. For alle Marineforeningerne i Distrikt X, Østjylland. Nok en gang udviste vore skytter
    ubeskedenhed og udnyttede groft hjemmebanefordelen og satte sig på næsten alle de præmiegivende pladser. Holdkonkurrencen blev vundet af
    vort "Hold 5" med 437 points (Pia Skarritsø 146/4x, Tom Skarritsø 147, Steen Zacho 144). På 2.-pladsen kom vort "Hold 3" med 432 points 
    (Svend Rasmussen 141/3x, Steen Dideriksen 150, Bent Olsen 141/2x).
    De fem præmiegivende pladser i den individuelle konkurrence fordelte sig som følger: Nr. 1: Steen Dideriksen, Ebeltoft MF, 150, - Nr. 2: Tom
    Skarritsø, Ebeltoft MF, 147, Nr. 3: Pia Skarritsø, Ebeltoft MF, 146/4x, - Nr. 4: Hans O. Hansen, Horsens MF, 146/3x, - Nr. 5: Jørgen Steffensen,  
    Randers MF, 144/4x.
 

                                                         Fornemt præmiebord                                                                                      Hyggesnak ved bordene

                 Resultat-tavlen studeres                                                                 Vinderholdet                                                     Holdet, der besatte 2.-pladsen

            De individuelle præmiemodtagere                                   Efter skydningen og præmieoverrækkelsen var der trængsel om hovmester Thejls frokostbuffet


 

     01. november:
     Makkerskydning.
der var god tilslutning til aftenens makkerskydning, der gav følgende præmiemodtagere: Nr. 1: Steen Dideriksen & Jørn
    Mortensen, 296 - Nr. 2: Erik Lyager & Jørn Mortensen, 297 - Nr. 3: Steen Zacho & Jørgen Brøgger, 292.
    Her er par billeder af henholdsvis præmievinderne og "hyggeholdet" med kortspillerne i baggrunden:
   

     
   

   
 Det skete i oktober:

   Hele  Uge 42
     Flagallé :
I anledning af Ebelfestival'en opsatte og nedtog vi flagalléen hver dag i hele ugen. - Stor TAK til de gaster, der
    har meldt sig hertil, og dermed sikrer, at vi kan løse denne opgave !!! - Se også Kabysrygtet oktober/november, side 9, - her.

     1. oktober:
    Bilklubben "Svampene" afholdt intern skydekonkurrence på vore baner ved Marinestuen. - Vi stillede banekommandører, skivedommere m.v.
    til rådighed.

     04. oktober:
     Første Makkerskydning:
- Vi holder fast i, at der afvikles makkerskydning den første onsdag i månederne oktober til og med april. Der var ca.
    20 skytter til denne "sæsonstart", og som altid havde de en hyggelig aften. - Nu, hvor travaljen er kommet på land, er kortspillerne også gået i
    gang med at "tæve i kortene". - I makkerskydningen vandt Carl Erik Schmidt & Jørn Mortensen med 295 points foran Ingelise Lyager og Peter
    Brøgger på 2. pladsen med 293 points. - Her de stolte præmiemodtagere:

   
     Travaljen er taget på land:
    
Så er det slut med travaljeroningen for i år. Travaljen er taget på land og er nu ved at blive klargjort til vinteropbevaring. - Tak til alle, der
    hjalp til !

   21. oktober:
     Første legat-uddeling fra Ebeltoft Marineforenings nyoprettede fond til fordel for unge mennesker fra Syddjurs Kommune, der gerne
     vil have en søfartsuddannelse.
    
Som bekendt oprettede Ebeltoft Marineforening i anledning a sit 100-års jubilæum den 28. februar 2017 et fond, der har til formål at støtte unge
    mennesker fra Syddjurs Kommune, der gerne vil have en søfartsuddannelse. - Og nu er den første legatportion allerede udloddet.
    Unge Ea Vinkel fra Knebel har skrevet uddannelseskontrakt med Mærsk or at uddanne sig til styrmand. Legatportionen var på 2.000,- kr. til hjælp
    til indkøb af lærebøger.
    Overrækkelsen fandt sted i forbindelse med lørdagsfrokosten den 21. oktober og skete i overværelse af et større publikum, idet bilklubben
    "Svampene" var til frokost med efterfølgende skydning, ligesom der var 8 gæster fra Aalborg Marineforening samt ejerparret fra Rindsholm Kro og
    Danske Soldaters Mindepark, Hanne og Frode Hansen, - foruden alle vore egne lørdagsgæster, - ialt ca. 65 personer. - her et "klip" fra
    overrækkelsen:


    Det Skete i september :

      28. september:
      Første kammeratskabsaften i den nye sæson.

     Godt 60 eltagere var med til at fastholde naturligvis succes’en med, at den første kammeratskabsaften i ”sæsonen” er med ægtefælle/ledsager
     og indledende fællesspisning. Og alle fik en god aften, der indledtes med, at hovmester Thejl serverede ”2 slags farsbrød m. surt og sødt m.v.”
    
 Efter skafningen var der tildeling af medlemsemblem til to nye medlemmer, hvorefter ordet blev givet til den nytiltrådte direktør for Fregatten
     Jylland, Lars H. Olsen, der i et spændende powerpoint-foredrag fortalte om fremtiden for Fregatten Jylland, - såvel konkrete tiltag på kortere
     sigt og visioner og planer på længere sigt. - Der blev lyttet interesseret og stillet flere spørgsmål. Ole Hvitved havde taget "Hav-klaveret"
     med, så stemmebåndene blev flittigt rørt i munter fællessang efter foredraget. Her et par stemningsindtryk fra den gode aften :  

     
      17. september:
      Soldaterforeningsskydning Djursland.
     
Den årlige skydekonkurrence mellem alle soldaterforeningerne på Djursland afvikledes på vore baner ved Marinestuen i den sædvanlige, hyggelige
     stemning. Der deltog skytter fra: Danske Veteraner, Djurslands Garderforening, Flyvevåbenets Soldaterforening, Grenaa Marineforening,
     Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, - samt os selv, Ebeltoft Marineforening. _ Der var
     afbud fra Djurslands Dragonforening, mens Prinsens Livregiments Soldaterforening og Forsvarsbrødrene for Grenaa og Omegn ikke havde svaret
     på invitationen. - Det må siges at vore skytter gjorde al begreber om godt værtsskab og pli godt og grundigt til skamme: De udnyttede groft
     "hjemmebanefordelen" og sikrede sig igen, igen sejren i holdkonkurrencen. Det har "vi" nu gjort i alle de år, disse soldaterforenings-skydninger har
     fundet sted, og vi havde derfor udvidet "præmielisten" til også at omfatte "holdskytter" (bedste skytte fra hver forening) samt 3 "wild-cards",
     således at der var flere, der fik chancer for at få en præmie med hjem. - Vort vinderhold bestod Pia Skarritsø, Tom Skarritsø og Jørn Mortensen.

      12. september:
      Sejltur med MHV 908 "Brigaden".
    
 Tirsdag den 12. september ankom MHV 908 "Brigaden" til Ebeltoft kl. 10.00. I den forbindelse havde de tilbudt Marineforeningen at vi
     kunne komme med ud på sejlads. Der var plads til 12 medsejlende gæster, - og det var der. Alle fik en uforglemmelig oplevelse, hvor man bl.a.
     rundede Hjælm. - Et supergodt og rigtigt maritimt arrangement, som de deltagende gaster nød i fulde drag. - Her er et par indtryk, fanget i Erik
     Grønlunds fotolinse :

  
      10. september:
      "Firkant-skydning" i Grenaa:
     
Den årlige skydekonkurrence mellem Marineforeningerne i Aarhus, Randers, Grenaa og Ebeltoft. Traditionen tro - fristes man næsten til at sige -
     vandt Ebeltoft Marineforening igen i år denne dyst mellem Marineforeningerne i Aarhus, Randers og Grenaa. Vi deltog med to hold, og det var
     vort "Hold 2", der kom ind på 1. pladsen med ialt 438 points (Jørn Mortensen 149, Steen Zacho 145, Bent Olsen 144). Grenaa besatte 2. pladsen
     og Randers 3. pladsen. - Bedste individuelle skytte blev vores Jørn Mortensen med 149 points.
     Tak til Grenaa for et rigtigt godt arrangement og en hyggelig dag. - Her nogle af dagens "skarpe skud", fanget i Erik Lyagers fotolinse :


 
  05. september:
     Den Nationale Flagdag for personel i international tjeneste.
    
Traditionen tro afholdt Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening en lille højtidelighed på Den Nationale
    Flagdag for vore soldater, orlogsgaster og øvrigt personel, der er eller har været udsendt i international tjeneste.
    En parade med flag-/faneborg og Marinehjemmeværnets Tamburkorps i spidsen marcherede kl. 17.00 fra rundkørslen ved Nørreallé gennem
    byen til Det Gamle Rådhus, hvor paraden tog opstilling, formanden for Vaabenbrødreforeningen, Jens Høj, bød velkommen, og der blev afsunget
    "Der er ingenting, der maner". Herefter holdt orlogskaptajn (P) Bernt Kaadt dagens hovedtale. Bernt Kaadt har tidligere været udsendt til  brænd-    punkterne i det daværende Jugoslavien. Til afslutning blev afsunget "Der er et yndigt land", hvorefter paraden marcherede over på Torvet, hvor
    der var aftrædning og sammenrulning af flag og faner, medens Marinehjemmeværnets Tamburkorps gav en lille koncert.
    Der har aldrig tidligere været set så mange tilhørere på Torvet til 5. september-arrangementet. Anslået ca. 100. Dejligt ! 
    Efterfølgende var alle paradedeltagerne inviteret på et traktement i Marinestuen. - Her et par stemningsindtryk fra dagen:

   
    Det skete i august:
  
    23. august.
     Årets fisketur. -
Fjorten gaster + skipper Frank og bedstemand Alf havde en pragtfuld tur i noget af det bedste sommervejr, vi endnu har set i
    år. Alle fik bid, for manges vedkommende dog undermålere. Torskepokalen blev vundet af Jens Høj for en torsk på 37 cm. Og minsandten om ikke
    Jens Højs ofringer til Havguderne ikke gav resultat, så han også vandt Merkopokalen for en makrel på 43 cm.
    Her er nogle af dagens situationer ”fanget” i Erik Grønlunds fotolinse.

   

   
19. august:
     Koncert på Torvet med Prinsens Musikkorps.
 - For 10. gang i regi af Handelsstandsforeningen, Vaabenbrødreforeningen og Marineforeningen.
    I samme anledning mødte Musikkorpset frem i galla-uniformer ! - Tak for det ! - Det var som altid en stor musikalsk oplevelse, og man fristes
    næsten til at sige "som altid i godt vejr". Sidste år var vejret mere usikkert, og det begyndte at regne lige som koncerten var forbi. Det blev vi
    heldigvis forskånet for i år. Solen skinnede under hele koncerten, der blev overværet af i hvert fald over 300 tilhørere. Vi har aldrig før set så
    mange tilhørere. Dejligt. Efter koncerten fik Musikkorpset den traditionelle frokost i Marinestuen, og efterfølgende var der flere af dem, der gerne
    ville prøve at skyde, hvilket de selvsagt fik lov til. - Her nogle "kanonskud" fra koncerten :

    18. august:
     Foreningens flag paraderede ved bisættelsen af det sidst overlevende medlem fra Hvidstengruppen:
    
Fredag den 18. august blev den sidste af de få overlevende medlemmer fra modstandsgruppen "Hvidstengruppen", major Svend Egon Andersen,
    bisat fra Knebel Kirke på Mols. Ebeltoft Marineforenings flag paraderede sammen med faner fra Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og
    Hjemmeværnskompagni Djursland. Den 12. august gik Svend E. Andersen bort i en alder af 97 år. Foreningen var ved bisættelsen repræsenteret
    ved flaggasterne og tidligere formand, æresmedlem Jørgen Brøgger. Tilsvarende var Vaabenbrødreforeningen repræsenteret med fane og 3 mand,
    ligesom Selskabet Niels Ebbesens venner (der er opbygget på resterne af modstandsbevægelsen, og som Svend E. Andersen var medlem af) var
    repræsenteret af formand Jan Fagerholt og næstformand Mogens Skjødt samt bestyrelsesmedlem Svend trier samt de to lokale, "menige"
    medlemmer af selskabet, der også er medlemmer af h.h.v. Vaabenbrødreforeningen og Marineforeningen. Også Dragonforeningen var repræsen-
    teret. Selve bisættelsen var meget stemningsfuld: Til præludie spilledes "jeg ser de bøgelyse øer" og til postludie blev spillet "I Danmark er jeg
    født", mens båren blev ført ud. Sognepræst Jan Schmidt holdt en meget flot, varm og personlig tale, hvor han sluttede med at sige, at "vi skriver
    Danmarkshistorie i dag", hvor vi begraver det sidste medlem af en af Danmarks mest berømte modstandsgrupper".
    Foreningen betragter det som en meget stor ære, at vi fik lov til at være med til at vise Svend Egon Andersen den sidste ære og respekt.

Svend Egon Anderson fortalte for nogle år siden om sine oplevelser som medlem af Hvidstengruppen ved en kammeratskabsaften i Marinestuen
 

    12.-13. august:
     Adoptions besøg af Søværnets Skole, Center for Dykning -
tidligere og i daglig tale stadig kaldt Søværnets Dykkerskole. - Arrangementerne
    gennemførtes som altid i samarbejde med kommunen. I år var der desværre ekstra begrænsninger på vores deltagerantal til de forskellige arran-   
    gementer. Der startedes traditionelt med, at Dykkerskolen inviterede til "Beer-Call" fredag aften. Da Dykkerskolen imidlertid ikke havde noget 
    dykkerskib med i år, stillede foreningen Marinestuen til rådighed for arrangementet, hvortil forskellige repræsentanter fra byråd, kulturforvaltnin-
    ningen og lokalsamfundet iøvrigt var inviteret. Fra Marineforeningen kunne vi deltage med 15 personer, hvilket ville sige bestyrelsen, supplean-
    terne, æresmedlemmerne og nogle ganske få, der yder en særlig indsats for foreningen. - Lørdag aften havde kommunen inviteret til middag på
    restaurant Stockfleth. Hertil var foreningen "kun" inviteret bestyrelsen. I aftenens løb underholdt Slupkoret.
    Søndag afvikledes den traditionelle adoptionsskydning. I erkendelse af Marineforeningens ubeskedenhed ved tidligere skydninger, afvikledes den-
    ne i år som en "kombi-skydning", - med 3-mandshold, bestående af en fra Byrådet, en fra Dykkerskolen og en fra Marineforeningen. Da Dykker-
    skolen i år kun besøgte os med 6 mand, kunne Byrådet/kommunen og vi selvfølgelig også kun stille med 6 skytter.
    Indimellem deltog Dykkerskolen i aktiviteterne omkring Ebeltoft Kystkultur-Festival, - med demionstrationsdykninger sammen med Dykkehistorisk
    Selskab, - med h.h.v. gammelt og moderne dykkergrej.
    Var vort deltagerantal begrænset i forhold til tidligere var det hyggelige samvær til gengæld ganske uforandret Vi glæder os til næste års adop-
    tionsbesøg. - Her nogle stemningsindtryk fra de gode dage.

    Ved skydningen blev holdet bestående af Lone Klinge Christensen, kommunen, John Jensen, Dykkerskolen, og Bent Olsen, Marineforeningen,
    vinder mens holdet bestående af Lene Bjarke Skov, Kommunen. Thomas Frederiksen, Dykkerskolen, og Steen Zacho, Marineforeningen, besatte
    2.-pladsen. - De 3 individuelt bedste blev: Steen Zacho, Marineforeningen, Thomas Frederiksen, Dykkerskolen, og Lone Klinge Christensen,
    Kommunen.

   
08. august:
     Markiseopsætning.
    
"Tirsdagstræffet" viste igen, hvor god en aktivitet, dette er, og hvor stort et arbejde de udfører for foreningen. denne gang monterede de
    markiserne over terrassen, så de er klar til adoptionsbesøget fra Søværnets Dykkerskole i den kommende week-end. -Her ses holdet i fuldt sving
    (fanget i Georg Sands fotolinse) :

     Stor tak til, de gæve gaster !

     02. august:
     Sommerskydning.
Sidste "sommerskydning"# i denne sæson. Vi holdt naturligvis traditionen i hævd og tændte grillen, og hyggede os efter
    skydningen med en pølse og en kold øl/vand eller et godt glas vin. Aftenens resultater var: Nr. 1: Svend Rasmusssen og Steen Zacho 297,
    nr. 2: Ingelise Lyager og Bent Olsen 294.

   
     Det skete i Juli:

      08. juli: Ekstraordinær Slupsejlads.
     
I anledning af 100-års jubilæet arrangeredes en ekstraordinær Slup-sejlads gennem byen, hvor der blev samlet penge ind til det i anledning af
     jubilæet indstiftede fond "Ebeltoft Marineforenings Fond" til hjælp til unge mennesker fra Syddjurs Kommune, der gerne vil have en søfarts-  
     uddannelse. - Der mange mennesker i byen, og det festlige indslag i gadebilledet var populært, overalt, hvor det kom frem. Traditionen tro måtte
     der kastes anker ved Lindbergs Skibsproviantering, hvor Karsten Kjær bød på "den traditionelle" sømandsrom.- Desværre kom der en halvkraftig
     byge ved middagstid, - men det var heldigvis samtidig med, at vi var nået frem til fregatten Jylland og Karens Brasseri. - Hos Karen var restau-
     ranten fuldt optaget af to selskaber, - men vi gav dem lige en ekstra oplevelse med en "opsang". - Derefter blev vi på terrassen beværtet med
     dejlige fiskefrikadeller m. rugbrød og remoulade og dertil en velfortjent kold øl. Fiskefrikadellerne var sponsoreret af Flyvefisken og øllen af Fre-
     gatten Jylland, mens tilbehør og husly var fra Karen selv. - Da vi også havet givet et par sange i Fregattens museumshal, klarede vejret heldig-
     vis op, og det blev det skønneste sommervejr resten af dagen. - Vi blev budt "indenfor" i Føtex og Kvickly, "Hos Walter" bød på smagfulde
     smagsprøve på øl fra Ebeltoft Gårdbryggeri, og Peter Kjærgaard på Restaurant mellem Jyder på frikadeller og øl/vand. - Efter at have rundet
     havnen, hvor der var havnefest, lagde vi til kaj ved Marinestuen præcis kl. 15.00, som det var forudsat i sejlplanen.
     Der skal lyde en meget stor TAK til alle, der beværtede os, og til alle, der kom "guldstøv" i raslebøsserne !

     Senere underholdt Slupkoret kl. 16.00 ved havnefesten på Fiskerihavnen.

     
     05. juli:
Første "sommerskydning".
    
Kun 12 skytter valgte at dyste ved årets første sommerskydning. Derfor var der også kun præmie til de to bedste makkerpar, der blev:
    Nr. 1: Tove Mortensen og Steen Zacho, 296. - Nr. 2: Lis Zacho Madsen og Jørn Mortensen, 294. - Var der ikke så mange skytter, var der til
    gengæld hygge og trængsel omkring grillen i den lune sommeraften, hvor jo bl.a. også roerne kom til efter strabadserne på Vigen. Aftenens
    fortrinlige grillmester var Erik grønlund. - Her et par "skarpe sommerskud" :

     04. juli: danske Soldaters Mindelund.
    
Foreningen var traditionen tro repræsenteret med flaget og yderligere repræsentanter ved højtideligheden i Danske Soldaters Mindelund ved
    Rindsholm Kro. Normalt plejer Prinsens Musikkorps at underholde ved højtideligheden, en da de i år skulle medvirke ved Rebildfesten, havde kroejer
    Frode Hansen spurgt, om Slupkoret kunne medvirke. Og naturligvis kunne de det. Selvfølgelig var også Grenaa Marineforening med, så vi kørte i
    bus sammen, hvilket gav turen et ekstra løft. - Her nogle indtryk fra dagen:

  
   01. juli:
     Uldum gadefestival.
- Traditionen tro underholdt Slupkoret ved årets gadefestival i Uldum.    Det skete i juni:

     20. juni:
     Restaurering af flagspil og torpedo:
     "
Tirsdagstræffet"s deltagere havde alle sanser og muskler spændt, da flagspillet i gården blev taget ned for at gennemgå en større renovering.
    Og da den først var nede, kunne man rigtigt se, hvor tiltrængt en "hovedreparation" er (godt, at det holdt til Valdemarsfesten!).
    Også torpedoen skal nu gennemgå en større overhaling.
    Christian Koudal og Erik grønlund forévigede det historiske øjeblik, da masten blev taget ned, med disse fotos:

   
     16. juni:
     Valdemarsfest:
    
Da det var umuligt at disponere over kirken selve Valdemarsdag, den 15. juni, besluttedes det at flyttet årets Valdemarsfest til fredag den
    16. juni. Arrangementet blev afholdt i Ebeltoft efter "det kendte mønster". Flag-/fanebærere og -vagter mødtes kl. 18.45 foran Ebeltoft
    Kirke. Kl. 19.00 begyndte Gudstjenesten, hvor flag-/faneborgen førtes ind under præludiet. Gudstjenesten forretedes af tidl. generalsekretør for
    Dansk Sømandskirke, orloge- og sømandspræst emer. Ronald Pedersen, Ebeltoft med organist Christoffer Steffansen. desuden medvirkede
    Ebeltoft-Garden med sine smukke strofer.
    Efter Gudstjenesten marcheredes efter Ebeltoft-Garden og flag-/faneborgen til Marinestuen ad ruten: Overgade, Torvet, Juulsbakke, Nedergade
    og Havnevej. - I gården ved Marinestuen var der velkomst velkomst ved formanden for Ebeltoft Marineforening, Erich H. Franzen, der overlod
    ordet til sekretær Peter Brøgger som ordstyrer.
    Efter koncert af Ebeltoft-Garden forestod formanden for Danmarks-Samfundets lokalkomité, Ove Mikkelsen årets uddeling af flag og faner.
    Ebeltoft Håndværker- og Borgerforening modtog 40 flag til flagalléen i Ebeltoft, mens TRIF Senior60? og Grundejerforeningen Dragsmur modtog et
    flag til h.h.v. 8 og 10 m. flagstang. Vi - Ebeltoft Marineforening - modtog et orlogsrødt splitflag til travaljen og slutteligt fik Vaabenbrødrefore-
    ningen for Ebeltoft og Omegn en ny forerningsfane.
    Dagens "hovedtale" holdtes af orlogskaptajn (P) Paul Erik Christensen, der har indvilget i at overtage hvervet som formand for lokalkomitéen efter
    Ove Mikkelsen, der efter 25 år på posten ikke ønskede at fortsætte. Desuden blev der talt af landsformanden for Danmarks-Samfundet, komman-
    dør (P) Erik Fage-Pedersen, der varmt takkede Ove Mikkelsen for de 25 års indsats og derefter overrakte Ove et af Danmarks-Samfundets smuk-
    ke bordflag. Fage-Pedersen benyttede også lejligheden til at byde Paul Erik Christensen velkommen på posten og takke for hans tilsagn herom.
    "Udenfor programmet" takkede Vaabenbrødreforeningens formand, Jens Høj, og Marineforeningens formand, Erich H. Franzen, Ove Mikkelsen for
    hans indsats gennem de 25 år og for godt samarbejde i alle årene, og overrakte hver Ove Mikkelsen en erindringsgave.
    Her den stemningsfulde aften fanget i Erik Grønlunds fotolinse:   


     10. juni:
     Foreningsmesterskab (skydning):
 
   Godt en snes personer, m/k, havde fundet vej til Marinestuen til denne hyggelige eftermiddag, der fik lidt ekstra "kulør" i anledning af jubilæums-
    året. Indledningsvis var foreningen vært ved en velkomstdrink i form af en Fregatsnaps, hvorefter skydeudvalgets leder, Peter Brøgger, bød
    velkommen og orienterede om eftermiddagens forløb. Der skulle som sædvanlig dystes om at blive foreningsmester i de 3 "obligatoriske" klasser:
    "Åben Klasse", Lukket Klasse" og "Bedste resultat i forhold til eget gennemsnit af 5 bedste træningsskydninger". Derudover afholdtes i dagens
    anledning en "dameklasse", - og dagen rundedes på bedste vis af omkring grillen, hvor "Kjeld Hovmester" serverede lækre ringriderpølser med brød
    og kartoffelsalat m.v.. En rigtig god og hyggelig afslutning på en god eftermiddag, hvor vi dog gerne havde set endnu flere deltagere.
    Dagens resultater blev (vi nævner de 5 bedste i hver klasse):
    Åben Klasse:
    Nr. 1: Steen Zacho, 198/7x og dermed foreningsmester.
    Nr. 2: Jørn Mortensen, 198/3x - Nr. 3: Svend Rasmussen, 196/5x - Nr. 4: Flemming Kristensen, 196/4x - nr. 5 (delt): Pia Skarritsø og Bent Olsen,
    begge 193.  -  Erindingsbæger til Jørn Mortensen.

    Lukket Klasse:
    
Nr. 1: Jørn Mortensen, v. egne skud, 100/6x. og dermed foreningsmester.
    Nr. 2: Erik Lyager v. Steen Zacho, 99/2x - nr. 3: Bent Olsen v. Peter
    Brøgger, 98/3x. - Nr. 4: Peter Brøgger v. Erik Lyager, 97/3x. - nr. 5: Steen Zacho v. Jørgen Brøgger, 97/0x.  -  Erindringsbæger til Jørgen Brøgger


    Bedste resultat i forhold til eget gennemsnit af 5 bedste træningsskydninger:
    
Nr. 1: Peter Brøgger, 147 ctr. 145 = + 2, og dermed foreningsmester.
    Nr. 2: Erik Lyager, 145 ctyr. 144,6 = +0,6. - Nr. 3: Svend Rasmussen, 147 ctr. 147,4 = - 0,4. - Nr. 4: Bent Olsen, 146 ctr. 146,6 = -0,6
    nr. 5: Pia Skarritsø, 147 ctr. 147,6 = - 0,7  -  Erindringsbæger til Pia Skarritsø.

    Dameserie:
    
Nr. 1: Lisbeth Christensen, 97. - Nr. 2: Pia Skarritsø, 95. - Nr. 3: Lillian Jensen, 93. - Nr. 4: Ruth Skov, 91. - Nr. 5: Bente Dideriksen, XX
    Trøst- & flidspræmie til Bente Dideriksen.

    Her nogle stemningsindtryk fra den hyggelige dag:

      Traditionen tro var det også i forbindelse med foreningsmesterskaberne, at der var pokaluddelinger for bedste resultater ved det forgangne års
     trænings- og konkurrenceskydninger. Her fordelte pokalerne/præmierne sig således:
     Bedste gennemsnit af 5 træningsskydninger uden anlæg: Pokalvinder Jørn Mortensen. - Erindringsbæger til Jørn Mortensen.
     Bedste gennemsnit af 5 træningsskydninger med anlæg:  Pokalvinder Steen Zacho. - Erindringsbæger til Jørn Mortensen.
     Det af Per Brønner udsatte sølvfad "Lilly" for bedste resultat ved årets Distriktsskydning: Vinder Gert Agger. - Erindringsplakette til Jørn
     Mortensen.  

  

   
    09. juni 2017:
     Slupkoret underholdt ved bryllupsfest for Charlotte og Thomas
(efternavn ukendt)   

    Og senere samme dag/aften underholdt Slupkoret ved Danske Malermestres Årsmøde:


     08. juni 2017:
     Havfruerne havde besøg af Skuderne fra Grenaa
. - Traditionen tro var der underholdning af Slupkoret.

  
     03. juni 2017:
     Næstformand Frank Heede fyldte 70 år

    og selvfølgelig mødte Slupkoret op og gav ham en "opsang".

    Det skete i maj:

    30. maj:
     Udvidelse af indkørselen.
    
da vores øl-leverandør har haft problemer med at kunne bakke ind gennem vores indkørsel efter at kommunen har ændret på P-pladserne overfor.
    gik Tirsdagstræffet den 30. maj i aktion og udvidede indkørselen ved at dreje den yderste sektion af ankerkæde-rækværket vinkelret på Stock-
    flethsvej. - Igen en god gerning af Tirsdagstræffet ! - Tak for det manne !   

     19. maj:
     Årets Skafferfest:
    
Traditionen tro inviterede vi alle, der i det forløbne år har rakt foreningen en hjælpende hånd, til årets "Skafferfest", hvor foreningen var vært
    ved en gang stegt flæsk med persillesovs.
    Der var god deltagelse, og - som det fremgår - godt humør og hyggeligt fællesskab. Ole Hvitved havde taget harmonikaen med, hvilket yderligere
    bidrog til den gode stemning.

     09. maj:
      Søværnets Dag:
     
153-års dagen for Slaget ved Helgoland blev som altid højtideligholdt ved Søværnets Dag, den 9. maj. Søværnets Tamburkorps marcherede fra
     Sundhedscentret gennem byen ad ruten, Nørrebakke, Adelgade, Overgade, Kirkegade, Nedergade og Juulsbakke til Torvet. Da Tamburkorpset
     passerede Torvet første gang var en parade med flag-/faneborg fra forsvarspositive foreninger og hjemmeværn opstillet, efterfulgt af
     søværnspersonel samt repræsentanter fra Marineforeningen og Helgolandslauget. Da Tamburkorpset kom tilbage til Torvet, gav korpset en lille
     koncert, hvorefter flag-/faneborg og parade sluttede op bag Tamburkorpset og marcherede til Fregatten Jylland. Her opførte Tamburkorpset
     et flot tattoo på Fregatpladsen, hvorefter der var velkomst ved Fregatinstitutionens bestyrelsesformand, Ole Bjerregaard og "Søværnets
     Hilsen" (tale) ved NK, Marinestaben, KD ??. - Slutteligt marcherede hele paraden ud på molen, hvor der fra batteriet på Bastionen blev affyret
     "Dansk Løsen" (3 kanonskud). Efter tilbagekomst til Fregatpladsen og aftrædning var deltagerne i paraden inviteret ombord på Fregatten, hvor
     der på kanondækket blev serveret skipperlabescoves. Kanonerne på Bastionen skød som sagt - herunder er det Paul Erik Nielsens "skud" med
     fotolinsen:

    05. maj:
    Højtidelighed ved mindestenen på havnen.
  
 Ca. 15-17 mand var mødt op til den traditionelle højtidelighed ved mindestenen på Havnen i anledning af 72-års dagen for Danmarks Befrielse
   efter den tyske besættelse 1940-45. Traditionen marcherede paraden fra Marinestuen til mindestenen, hvor formand Erich H. Franzen lagde
   en buket rød-hvide blomster, hvorefter tidligere generalsekretær for Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne, orlogs- & sømandspræst emer.
   Ronald Pedersen holdt en smuk tale, hvor han takkede de, der med deres indsats dengang, sikrede, at vi i dag kan leve i et frit land.
   Efter tilbagemarch til Marinestuen og aftrædning var foreningen vært ved en kop kaffe med hovmesterens hjemmebagte franskbrød med ost og
   marmelade samt hjemmebagt kage. Som altid et højtideligt og hyggeligt arrangement, hvormed vi sikrer, at den indsats, som danske søfolk og
   frihedskæmpere dengang ydede, ikke bliver glemt. - Her nogle glimt fra højtideligheden :

 

   Det skete i april:

   27. april: Sidste kammeratskabsaften i denne sæson.
   Et halvt hundrede personer havde fundet vej til Marinestuen, da vi traditionen tro mødtes for, med vore respektive ægtefæller, at indlede
   aftenen med en hyggelig fællesspisning, - hvor hovmester Kjeld Thejl serverede sprængt svinekam med peberrodssauce, kartofler og gemyse.
   Det var virkelig lækkert !
   Efter skafningen blændede vi op for projectoren og så de mange gode billeder og videoklip fra 100-års jubilæums-festlighederne. som Sonja
   Kirk havde fanget i sin fotolinse. Det var virkelig godt og genskabte, med ledsagende kommentarer, de gode stemning, der havde hersket ved
   alle jubilæumsfestlighederne. - Og mon ikke også der
var et par enkelte af de, der ikke havde deltaget i jubilæet, der fortrød lidt ?
   Her et par klip fra selve aftenen:

   Og her er et par stemningsindtryk fra selve jubilæumsfestlighederne:

 
    23. april: "Jagtforeningernes salonskydning".
- Vi havde besøg af alle jagtforeningerne i den tidl. Ebeltoft Kommune, der afviklede deres
   årlige skydekonkurrence, - som altid på vore baner og med Marineforeningen som praktisk arrangør vedr. selve skydningen (banekommandører,
   skivetællere m.v.). Dette var selvsagt lagt i hænderne på Skydeudvalget, der naturligvis løste opgave på vanlig professionel manér. ialt deltog
   48 skytter. - Besøget gav en god omsætning både i baren og i skydekassen.

   
    18. april: Forårsfrokost i "Tirsdags-Træffet".
"Tirsdagstræffet"s initiativtagere, Flemming Hjorth, Erik grønlund, Andry Jensen og Poul Erik
   Lægs, havde taget dette gode initiativ, - der vel at mærke ikke kun var for en bestemt "gruppe" medlemmer, men for alle medlemmer af
   foreningen, hvorfor der også havde været fremlagt tilmeldingsliste i Marinestuen i nogle uger. - Og det blev særdeles positivt modtaget. Ikke
   færre end 30 havde tilmeldt sig, og heraf mødte de 29 op (vi røber ikke hvem, det var, der havde glemt det). De fik alle et par hyggelige
   timer med meget og god snak på kryds og tværs. Der blev serveret 2 slags sild (den ene hovmesterens hjemmelavede karrysild, der absolut
   tåler gentagelse), derefter 2 stk. smørrebrød, ost og kaffe. - Selvom det burde være unødvendigt, bemærkes alligevel -for at imødegå
   eventuelle misopfattelser - at alt naturligvis var for egen regning. - Her er et par stemningsindtryk fra den hyggelige sammenkomst:

  
    08. april:
    Slupkoret underholdt
ved en 70-års fødselsdagsfest i Marinestuen:


  
    05. april: Makkerskydning.
Sæsonens sidste makekrskydning havde samlet 17 skytter til en aften, der stod i hyggens tegn. Aftenens 3
   præmiemodtagende makkerpar blev: Nr. 1: Jørgen Brøgger & Jørn Mortensen, 295, - Nr. 2: Erik Lange & Gert Agger, 290/9x - Nr. 3: Erik
   Lyager & Jens Høj, 290/5x, - og de så sådan ud:'

    
    02. april:
    Slupkoret underholdt
ved Lions' pensionistfest i Tirstrup-Hallen.

 

   01. april: JUBILÆUMS-FREGATSKYDNING. - Ikke nok med at Ebeltoft Marineforening fejrer 100-års jubilæum i år, - foreningens populære
   Fregatskydninger kan samtidig fejre 70-års "jubilæum" (eller vel rettere: Rund fødselsdag), - hvilket også satte sit festlige præg på afviklingen,
   idet der ved velkomsten startedes med, at foreningen var vært ved velkomstdrink i form af en Fregatsnaps, selvfølgelig opstillet i ankefacon,
   - og i kaffepausen var der gratis lagkage, - 2 stk. med tilsammen 70 fødselsdagslys i. Skydningen havde samlet ialt 43 deltagere, hvilket var
   7 mere end sidste års bundredord, - men stadig langt fra tidligere storhedstiders 70-75 deltagere. - I anledning af jubilæet overværede*
   Marineforeningens landsskytteudvalgs-formand Pierre Jensen, København, den festlige skydning. Ved velkomsten overrakte ledrren af
   skydeudvalget, Peter Brøgger, Puierre Jensen et eksemoplar af den jubilæumsbog, foreningen har udgivet i anledning af 100-års jubilæet,
   ligesom det var landsskytteudvalgs-formanden, der - sammen med Peter Brøgger - forestod alle præm ie overrækkelserne.
   Tommy Schmidt blev årets Fregatkaptajn, da han med skud nr. 259 kl. 17.37 skød krudtkammeret ned med et velrettet skud.
 
  
 Resultaterne blev som følger:
   1.     Store Bram: Jacob Svane v. Maja Jensen
    2.
     Fore Bram: Anders Kristensen v. Peter Brøgger
    3.
     Bergginen: Torben Iversen v. Bent Olsen
    4.
     Store Mærs: Bent Ole Rehr v. Flemming Hjorth
    5 .
     Fore Mærs: Poul Dahl v. Christian Koudal
    6.
     Blændsejl: Jørgen Zederkoff v. Aage N. Hansen
    7.
     Mesan: Tommy Persen, eget skud
    8.
     Storsejl: Jens Bo Laursen v. Jørgen Nyhuus
    9.
     Fok: Mogens Rasmussen v. Georg Sand
    10.
  Krudtkammer: Tommy Schmidt, eget skud
 
    1. Skyttepræmie tilfaldt Tommy Schmidt og 2. skyttepræmie Jørgen Nyhus.

    Udover skuddene til fregatten, blev der også skudt disse fotos:

   01. april:
    Slupkoret underholdt
ved formandinde Lis Franzenz runde fødselsdag, ca. 60 år, på Den Skæve Kro:

  
   Det skete i marts:

     23. marts:
     Slupkoret underholdt
ved guldbryllupsfest på Den Skæve kro.


     18.-19. marts: Landsskyttestævne i Skive.
Foreningen var repræsenteret med 8 skytter ved årets Landsskyttestævne, der afhoildtes i
    Skive. I holdkonkrrencen kom Ebeltoft ind på en 8. plads ud af 19 deltagende laug, - med 877 points, hvilket var en fremgang på 3 i forhold
    til sidste år. - Jørn Mortensen blev - for fjerde gang - veteran-landsskytte (= "Danmarksmester") med 190 points (efter veteran-fradraget
    på 8). - Vor bedste fritstående skytte var Peter Brøgger, der med 163 points kom ind på en 9. plads ud af 30 deltagende.
    Det er som bekendt også ved landsskyttestævnet, at resultaterne fra vinterens hjemmebaneskydninger offentliggøres. Her gik det knap så
    godt. Holdmæssigt kom Ebeltoft ind på en 11. plads ud af  15. Ebeltoft opnåede 1767 points, - nøjagtigt 100 mindre end vinderne fra Esbjerg.
    Holdskytte fra Ebeltoft blev Jørn Mortensen, der med sine 377 points kom ind på en delt 3. plads. - Under de dejlige dage i Skive "Skød" vi
    også disse stemningsbilleder :

     01. marts: Makkerskydning. Der var denne aften kun mødt 13 skytter op, hvorfor der kun var præmie til de to bedste makkerpar, - som
    blev: nr. 1: Tom Skarritsø & Hans Skov, 294, - Nr. 2: Steen zacho & Steen Dideriksen, 292.

 

-----------------------------------------------------------------
 

   EBELTOFT MARINEFORENING FYLDTE 100 ÅR
Festlige jubilæumsfestligheder over 4 dage

  Selve jubilæumsdagen var tirsdag den 28. februar, men der startedes allerede søndag den 26. denne dag var nemlig 275-års
  dagen for kommandørkaptajn, overfabrikmester Knud Nielsen Benstrups død. - I 1943 rejste Ebeltoft en mindesten ved kirken
  for kommandørkaptajn Knud Nielsen Benstrup. Stenen blev rejst på initiativ af daværende sognepræst i Ebeltoft, K.G. Konrad-
  sen, og - udover på denne måde at sikre mindet om en af byens store sønner  - var afsløringen en meget tydelig dansk mani-
  festation under den tyske besættelse, 1940-45.
 
Da netop 275-års dagen for Benstrups død lå så tæt på foreningens 100-års stiftelsesdag, fandtes det naturligt at afholde en HØJTIDELIG-
  HED MED KRANSEKLÆGNING ved mindestenen

  Efter velkomst og fællessang (Vigft stolt på Codans bølge) holdt Marineforeningens landsnæstformand, Søren Konradsen, er kort tale om
  Benstrup, - og sluttede sin tale med at sige:

  ”Jeg vil gerne – ved denne særlige lejlighed – takke Ebeltoft Marineforening for, at Jeres daværende orlogskammerater påtog sig opgaven at
   anlægge dette mindested, hvor jeg om lidt – i allerstørste ærbødighed og i erindring om min farfar – på 275-årsdagen for Knud Nielsen Ben-
   strups død – lægger Ebeltoft Marineforenings krans i mindet om én af Den Danske Orlogsflådes fremmeste skibskonstruktører og Hædersmænd,
   – Mange tak skal I have”.

  Efter talen sang forsamlingen "Som en rejselysten Flåde" hvorefter Søren Konradsen lagde Marineforeningens krans ved mindestenen, og der
  blev blæst trompetsolo: "Last Post".
  Der er det særlige ved dette, at Søren Konradsen er barnebarn af sognepræst K.G. Konradsen, der var initiativtager til rejsningen af minde-
  stenen.
  Her nogle glimt fra den stemningsfulde højtidelighed:

    Mandag den 27. februar var fastelavns-mandag og selv følgelig vedligeholdt foreningen den gamle søkøbstads-tradition og
    "sejlede" SLUPPEN gennem byens gader, for med vajende flag, sang og musik samt vittige lodskud og fyndige kommandoer at
    samle penge ind til et velgørende, maritimt formål. Også i år var dette formål Søspejderne på Mols. - Slupsejladsen var selvsagt
    en del af jubilæumsfestlighederne, og overalt, hvor den kom frem, skabte den liv i gadebilledet og blev godt modtaget overalt.
    Overskuddet fra det indsamlede beløb vil blive overdraget til søspejderne ved en efterfølgende sammenkomst. - Her er et par
    "lodskud" fra den festlige sejlads:

   SELVE JUBILÆUMSDAGEN - tirsdag den 28. februar - blev "affyret" som en tretrins-raket  :

   Kl. 10.00 lagde marinehjemmeværnsfartøjet MHV 908 "Brigaden" til ved "honnørkajen, hvor skib og besætning blev modtaget af
   en velkomstparade og med salutskud fra veteranskibet "Skødshoved". Efter velkomsten blev besætningen fulgt til Ebeltoft Kirke.

    Kl. 11.00 holdtes FESTGUDSTJENESTE i Ebeltoft Kirke. - Fra kl. 10.30 præluderede orglet over danske sange og sømandsviser,
    mens folk ankom. Kl. 11.00 havde Søværnets Tamburkorps taget opstilling i koret, og da dørene åbnedes kom 20 flag og faner ind
    til tonerne af "La rejouissance" af G.F. Händel, fremført af Søværnets Tamburkorps. - Det var overordentligt stemningsfuldt - på
    en gang festligt, højtideligt og - meget bevægende. Mange sagde efterfølgende, at det havde været "lige så de små nakkehår
    rejste sig", - og selv garvede sømænd måtte diskret tørre en tåre væk fra øjenkrogen.
    Gudstjenesten forretedes af Søværnets orlogsprovst, Ejgil Bank Olesen, Holmens Kirke, og tidl. generalsekretær for Dansk
    Sømandskirke i Fremmede Havne, orlogs- og sømandspræst emer. Ronald Pedersen, Ebeltoft. - Søværnets Tamburkorps
    medvirkede under hele Gudstjenesten og opførte bl.a. "Song without words" af Gustav Holst, ligesom de sang "Som en Rejse-
    lysten Flåde" a'capella. det var også Tamburkorpset, der spillede postludiet "Danmarks Marineforenings Jubilæumsmarch",
    hvorunder flag og faner førtes ud af kirken, - en lige så betagende oplevelse, som da de blev ført ind. Se blot stemningsbillederne
    her:

   Efter Gudstjenesten marcherede en PARADE med Søværnets Tamburkorps og flag-/faneborgen i spidsen gennem den flagsmyk-
   kede by´til Havnen, hvor Tamburkorpset gav koncert på kajen foran MHV 908 "Brigaden", - inden paraden fortsatte til Marine-
   stuen, hvor Tamburkorpset ligeledes gav koncert, hvorefter de mange flag og faner blev sat i fanefødder foran Marinestuen.
   heldigvis var dagen begunstiget af godt vejr: Let sol og vindstille, omend det ikke ligefrem var udpræget varmt.

  Kl. 13.00 hilste Fregatten Jylland Ebeltoft Marineforening med kanonsalutten "Dansk Løsen" (3 kanonskud), hvorefter der for
  medlemmer og inviterede gæster var RECEPTION I MARINESTUEN, der hurtigt var fyldt til bristepunktet. - Der blev serveret vel-
  komstdrinks, opstillet i ankerfacon samt pindemadder og canapéer samt vin, øl og vand.
  Efter velkomst af formand, Erich H. Franzen, blev der talt af Marineforeningens landsnæstformand, SSG Søv. Søren Konradsen,
  borgmester Claus Wistoft, PUK-udvalgsformand, 1. viceborgmester Kirstine Bille og af Søværnets repræsentant OK Kenneth F.
  Olsen, Marinestaben. Desuden af formanden for Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, Jens Høj, af distriktsformand
  Lars Gjættermann, Randers MF, Fregatten Jyllands bestyrelsesformand, Ole Bjerregaard, og Paul Erik H. Christensen, der på
  vegne af Fregatinstitutionen overrakte et sæt signalflag - med tallene 100 - til ophængning i flagspillet. Desuden havde Fregat-
  institutionen doneret en Fregatdram til alle tilstedeværende. Disse var naturligvis også opstillet i ankerfacon og blev nu afdækket
  og alle budt på et glas. - Derefter blev der talt af OK Ulrik Wesche på vegne af Helgolandslauget og af formanden for Turistfore-
  ningen for Ebeltoft og Mols.
  Dernæst blev den jubilæumsbog, foreningen har ladet udarbejde, præsenteret af redaktøren/forfatteren af samme, fhv. formand,
  æresmedlem Jørgen Brøgger. de 5 første eksemplarer af bogen blev derefter overdraget til landsnæstformand Søren Konradsen,
  borgmester Claus Wistoft, PUK-udvalgsformand, 1. viceborgmester Kirstine Bille samt orlogsprovst Ejgil Bank Olesen og orlogs-
  og sømandspræst emer. Ronald Pedersen.
  Der var indløbet lykønskningstelegrammer fra HM Dronningen, HKH Kronprins Frederik
(æresformand for Danmarks Marineforening) og
  HKH Prins Henrik
(æresmedlem af Danmarks Marineforening og protektor for Fregatten Jylland).
  Slutteligt underholdt Slupkoret, - og snakken gik. Alle var vildt begejstrede for en ovenud flot jubilæumsdag.

    Som det fremgår af billederne fik foreningen mange, meget fornemme gaver, der fremover vil være med til at pryde Marine-
    stuen. - I anledning af jubilæet har foreningen oprettet en særlig fond, der har til formål fremover at støtte unge mennesker fra
    Syddjurs Kommune, der gerne vil have en søfartsuddannelse, - og foreningen havde udtrykt ønske om, at evt. påtænkte jubi-
    læumshilsener i form af blomster eller flasker i stedet måtte blive konverteret til bidrag til denne fond. Og der kom virkelig man-
    ge donationer. Formand Erich Franzen udtaler i den anledning:
”Vi er meget glade og dybt taknemmelige for alle de bidrag, der indkom
    til dette fond. De vil alle sammen bidrage til, at unge mennesker med hang til en maritim tilværelse, kan få en god start på en sådan tilværelse.
    Til forhåbentlig glæde for dem selv og til gavn for ”Det Blå Danmark”
(citat slut).

Alle deltagere i receptionen fik udleveret et eksemplar af den i anledning af jubilæet udarbejdede
JUBILÆUMSBOG
samt en specielt fremstillet
JUBILÆUMSNÅL

                                                 Bogforside                                                                        Jubilæumsnåle

   Udgivelsen af jubilæumsbogen er støttet af
Syddjurs Kommune og Velux-Fonden


  
 Den 11. marts afholdtes stor JUBILÆUMS-GALLAFEST på Ebeltoft Park Hotel. - En forrygende aften med lækker middag, udsøgt
    betjening, taler, underholdning, dans og afsluttende festfyrværkeri. - Efter velkomst af formanden, Erich H. Franzen, og flag-
    hejsning og Dronningen s Skål, tog en veloplagt toastmaster, Peter Brøgger, over og gelejdede sikkert forsamlingen gennem
    aftenens forløb. der var taler af Marineforeningens landsformand KK Jens Ole Løje Jensen, borgmester Claus Wistoft og PUK-
    udvalgsformand, 1. viceborgmester Kirstine Bille - alle fantastisk gode - samt en humoristisk dametale af orlogs- og sømands-
    præst emer. Ronald Pedersen. - Underholdningen blev leveret af Slupkoret, Gary Snider, der fremførte Lennart Cohen-sange og
    Niels Skouby med sangerinde. Dansemusikken blev leveret af Sunny Side Swing og festfyrværkeriet var sponsoreret af Ebeltoft
    Park Hotel. - Lokalet var festligt pyntet med diverse maritime effekter og til lejligheden fremstillede bordkort, skilte med bakke-
   
(bord-) navne, oversigtsplancher m.m.. - En helt igennem vellykket jubilæums-gallafest, nøjagtig så værdig og festlig, som det
    sig hør og bør for netop en Marineforening:


-----------------------------------------------------------

 
  
 Det skete også i februar:


    19. februar: Distriktsmøde i Horsens.
Foreningen var reopræsenteret med 4 bestyrelsesmedlemmer ved forårets Distriktsmøde i Horsens,
   hvor formanden for Randers Marineforening, Lars Gjættermann, blev valgt til ny distriktsformand - og dermed landsbestyrelsesmedlem - i
   stedet for Vagn Christensen, der ikke ønskede at fortsætte på posten. Ud af distriktets 8 afdelinger deltog 7, - kun Skanderborg manglede.
   Her det traditionelle "familiebillede":

    16. februar:
    100-års jubilæums-generalforsamling.
   
Traditionen indledtes - kl. 17.30 - med spisning af kogt torsk med tilbehør. Normalt afholdes generalforsamlingen på den torsdag, der ligger
   nærmest foreningens stiftelsesdag, den 28. februar, men da der jo i år var de ovennævnte festligheder med reception for medlemmer og
   indbudte gæster på selve jubilæumsdagen, var generalforsamlingen i år rykket frem til den 16. februar. Det var en god generalforsamling med
   fint fremmøde, god torsk og rolig og saglig debat.
   Til bestyrelsen nyvalgtes hidtidig 1. suppleant Pia Skarritsø i stedet for Lars Bolvig, der ikke ønskede genvalg. Som ny 1. suppleant valgtes
   Knud Erik Overgaard og som ny 2. suppleant Lasse Bonde Mikkelsen.
   Se iøvrigt yderligere referat fra generalforsamlingen i Kabysrygtet for april måned her.

   Vi lader billederne fortælle:

   Øverste række fra venstre: 50-års tegn til Vagn Lassen, 40-års tegn til Ove E. Mikkelsen og 25-års tegn til
Niels Thomsen, Ingvardt Christensen, Niels Iver Sørensen, Kurt Pedersen og Erik Hebsgaard
Midterste række fra venstre: Niels Poulsen tildeles Marineforeningens hæderstegn i sølv, optagelse af (og emblem til) Mark Bjerg,
"tak for indsatsen" til Verner A.Æ. Hansen og Lars Bolvig, der afgik som h.h.v. suppleant og bestyrelsesmedlem
Nedserste række: Velfornøjede torskespiser - Kabysholdet hyldes
(Poul C.D. Sørensen, Bent Olsen. Winnie Pedersen, Heinz Thompson, Børge Pedersen og Mick Sinding)


    01
. februar:
   Makkerskydning. -
Første makkerskydning i det nye år (januar måneds makkerskydning aflystes, grundet for ringe fremmøde).
   Aftenens resultater var: Nr. 1: Christian Koudal & Jørn Mortensen, 296. - Nr. 2: Hans Skov & Steen Zacho, 291/11 X - Nr. 3: Bent Olsen &
   Tommy Schmidt, 291/5X. - her aftenens glade præmiemodtagere (foto: Hans Skov):


 
  Det skete i januar:
  
    26. januar:
    Kammeratskabsaften.
- Første kammeratskabsaften i det nye år. Efter optagelse og overrækkelse af emblem til vore to nyeste medlem-
   mer: Ole Lykke Frederiksen og Per Kristensen indledtes aftenen i overensstemmelse med de bedste traditioner, med at foreningen var vært
   ved et krus varm punch (Søværnets punch-opskrift), hvormed vi alle ønskede hinanden godt nytår. - Der var lagt op til en rigtig
   "foreningsaften", hvor der først blev sunget på livet løs, - med Slupkorsgasterne som forsangere. Efter at stemmebåndene således var
   blevet rørt, blev ordet givet til Jørgen Brøgger, der -i anledning af, at vi nu er gået ind i foreningens jubilæumsår - var blevet bedt om at
   fortælle lidt om foreningens nu 100-årige historie.
   Efter at de første årtier således var blevet "belyst", var der igen glad fælllessang. Koret mødte med ikke færre end 4 harmonikaspillere, så
   der var rigtigt "knald på". - Så var det Jørgens tur igen, - inden der igen var fællessang. Og så fik Jørgen ordet til 4. og sidste "runde".
   Da der netop var lagt op til en rigtig foreningsaften, var der også lagt op til, at alle skulle kunne prøve at skyde, men desværre var tiden
   så fremskreden, at man måtte droppe det, - ligesom man også måtte droppe, at Jørgen Brøgger også skulle have fortalt om nogle af de
   mange effekter, der pryder Marinestuen. - Men så er der jo stof til endnu en god kammeratskabsaften - Rigtig mange sagde, at det havde
   været en af de bedste kammeratskabsaftener i lang tid, og mange udtrykte ønske om flere af samme slags. - Der er dermed noget for
   bestyrelsen at arbejde videre med.
   Her nogle stemningsindtryk fra den gode aften, - fanget i Flemming Hjorth's fotolinse:

    10. januar:
     Tirsdagstræffets "vinterfrokost".
   
 Tirsdagstræffet er et af de bedste tiltag, der er sket i foreningen i nyere tid. På initiativ af Flemming Hjorth, Erik grønlund, Andry Jensen
    og Poul Erik Lægs har Marinestuen siden april 2016 været åben hver tirsdag fra kl. 10.30-12.30. Her kan ALLE medlemmer "falde ind" og få
    en "hyggesnak". - Her forstår man virkelig at forene det hyggelige og sociale med det nyttige. - Man starter med en kop kaffe og et
    rundstykke ved "langbordet", - hvorefter man går i gang med at løse forefaldende arbejder udendørs (oprydning, rengøring,
    beplantningsvedligeholdelse, malerarbejde o.s.v., o.s.v. - Også garagen, værkstedet og lageret er blevet ryddet op m.m.m. - Et virkelig
    godt initiativ, som vi ganske enkelt ikke kan takke nok for. - Nu havde de mange arbejdsomme gaster besluttet, at de ville holde en ekstra
    "hygge-komsammen" over en god "vinterfrokost", - der naturligvis var åben for alle medlemmer (mod tilmelding selvsagt). ca. 25 gaster
    havde besluttet sig for at deltage, og alle hyggede sig gevaldigt, som det fremgår af disse fotos:

    04. januar:
    Makkerskydning aflyst.
   
Da der kun var mødt 4 mand, afvikledes makkerskydningen ikke. - Det lave deltagerantal skyldtes uden tvivl snevejret og det varslede
   isslag.

    Det skete i december 2016:

   14. december:
    "Onsdags-forjul" og juleskydning.
   
Traditionen tro indledtes årets juleskydning med "onsdags-forjul"- fællesspisning med ribbenssteg og medisterpølse med brunede kartofler
   og rødkål. Som altid var dette for ALLE foreningens medlemmer med familie - og altså ikke kun forbeholdt skytter. Spisningen havde samlet
   godt 30 deltagere, der alle ydede traditionen fuld retfærdighed og hyggede sig gevaldigt.
   Selve juleskydningen afvikledes som en makkerskydning og derudover afholdtes yderligere en "dameserie", ligeledes afviklet som en
   makkerskydning. - Hovedskydningen blev vundet af Lisbeth Christensen og Gert Agger med 297 points; de kunne begge derfor gå hjem
   med hver sin juleand. På andenpladsen kom Tom Skarritsø og Peter Brøgger med 292 points og på trediepladsen Bent Olsen og Erik Lyager
   med 289 points. - Dameserien blev vundet af Lisbeth Christensen med Lis Zacho Madsen på andenpladsen efter lodtrækning.
   Som altid en rigtig god og hyggelig juleoptakt.

   11. december:
   Juleskafning på Fregatten Jylland.
 
 Det var som altid et tilløbsstykke, da foreningen stod for afviklingen af den årlige Juleskafning på Fregatten. Mange, der havde været til
   julemarked i byen sluttede af med at komme ombord og varme sig over en portion ærtesuppe med salt flæsk og beskøjter, ledsaget af en
   Romgrog eller en "Bådsmandens Fryd". - Anslået en 6-700 gæster kom ombord i løbet af de 4 timer, arrangementet varede. Udover at stå
   for udlevering af ærtesuppe og udskænkning af Romgrog m.v. underholdt Slupkoret traditionen tro hvert hele klokkeslet med både julesange
   og nogle af korets bedste sømandssange. Som altid var kanondækket også pyntet med et juletræ, som juletræerne i skibene dengang var
   pyntet: Med signalflag, sydlandske frugter og levende lys (dog elektriske lys her af hensyn til brandfaren).
   Som altid et yderst populært arrangement blandt de mange besøgende. 

    08. december:
    "familie-Jule-Mini-Bankospil".
   
Det traditionelle familie-bankospil fik også i 2016 en lige så hyggelig afvikling, som traditionen byder. Mange deltagere havde skænket en
   gevinst til formålet - TUSIND TAK FOR DET ! - Der blev spillet på livet løs og i pausen serveredes - ligeledes traditionen tro - glögg og
   æbleskiver. - En helt igennem hyggelig og traditionsrig juleoptakt.


  
Det skete i november:

    14. november:
     Kammeratskabsaften. -
Vellykket og velbesøgt kammeratskabsaften, hvor politibetjent Peter Pedersen holdt et fantastisk power-point-
    foredrag om sine oplevelser i international tjeneste, - i Helmand-provinsen i Afghanistan. - Atter en spændende aften i Marinestuen.

     19. november:
     Hyggelig og lækker julefrokost.
    
Et halvt hundrede mennesker deltog i årets julefrokost. Som altid var det en hyggelig eftermiddag, - med lækker mad tilberedt af
    hovmester Kjeld Thejl og hans trofaste "højre hånd", Lillian Jensen.

     08. november:
     Lovpligtigt våbeneftersyn. -
Alle våben, registreret gennem foreningens Skyttelaug blev eftergået af den våbensagkyndige fra DGI,
    Sven Bruno Jensen (der iøvrigt selv er tidligere mariner (inspektionsskibet "Hvidbjørnen") og derfor også medlem af Ebeltoft Marineforening)    Alle våben blev godkendt. Det var iøvrigt en hyggelig formiddag.

   03. november:
   Bisættelse i Marinestuen.
  
Vort gode medlem, Bo Skriver Pedersen, er gået fra borde. I slutningen af oktober måned ringede Bo til tidligere formand Jørgen Brøgger og
   fortalte, at han lå på sygehuset, uhelbredeligt syg af kræft i leveren. Bo fortalte, at han ikke var medlem af Folkekirken, og at han ville
   være glad, hvis der - når den tid kom - kunne arrangeres en lille højtidelighed i Marinestuen, hvor Bo's urne kunne stå tildækket med et
   flag, og hvis Jørgen så ville sige "et par borgerlige ord", som Bo udtrykte det, hvorefter han ønskede, at Kurt Nielsen med sit skib "Hopla"
   ville sejle hans urne ud, så hans aske kunne blive strøet på Vigen.
   Og sådan blev det naturligvis. Bo gik fra borde den 22. oktober, og den 3. november holdtes højtideligheden i Marinestuen. - Marinestuen
   har ofte dannet ramme om mindesammenkomster efter bisættelser, men dette var første gang, at en egentlig bisættelse forgik i Marine-
   stuen, der var fyldt til bristepunktet.
   Bo's datter, Sanne, bød velkommen og gav derefter ordet til Jørgen Brøgger. Højtideligheden startede derefter med traditionel flaghejsning
   og afsyngelse af 1. vers af Kong Christian, hvorefter flaget blev sat på halv. Jørgen sluttede sin tale med at bede forsamlingen rejse sig og
   synge med på "Nybodervisen" :

                                                Om vor slup, vi synge vil en vise,
                                                  og med fynd og klem vi synge da.
                                                        Admiralen vil vi alle prise,
                                                 - men vor bådsmand han er skrap, - uha.
                                                 Når i dag, vi rundt i byen sejler,
                                                        uden blot en gang at gå på grund,
                                                 må vi takke manden, som der pejler,
                                                 sytten favne vand og ingen bund

    - der jo netop er en hyldest til lodhiveren, d.v.s. Bo, der jo i næsten 30 år var lodhiver på Sluppen. herefter holdtes et minuts stilhed, der
    afsluttedes med et "Æret være Bo Skriver Pedersens minde !"

    Herefter blev urnen behørigt sejlet ud på Vigen. Familien og urnen var ombord på "Hopla", mens mange af de øvrige deltagende fulgte
    efter på veteranskibet "Skødshoved". Efter at asken var strøet ud over havet, blev der - i Bo's ånd - budt på en enkelt øl, - og den
    betænksomme skipper, Kurt, sørgede for, at Bo selv fik sin sidste slurk med på rejsen.
    Ved tilbagekomst til havnen var der kaffe, franskbrød med ost & rullepølse + småkager samt øl/vand og brændevin i Marinestuen. Det var
    et rigtig fint arrangement, der sent vil gå i glemmebogen.    

     02. november:
     Makkerskydning.  

Præmievinderne ved Makkerskydningen, november 2016
Nr. 1: Bent Olsen & Peter Brøgger, 295 pt. - Nr. 2: Carl Erik Schmidt & Steen Dideriksen, 292 pt.
Nr. 3: Hans Skov & Thue Korstgaard, 288 pt.

   
    01. november:
    Møde med kommunen om adoptionsbesøg.
   
Da kommunen ikke havde inviteret Søværnets Specialskole, Center for Dykning - som det nu hedder - det tidligere Søværnets Dykkerskole
   - på adoptionsbesøg i år, trods opfordringer fra Marineforeningen, havde foreningen inviteret til et møde i Marinestuen for en drøftelse af
   opgaver, muligheder og samarbejdsmuligheder omkring adoptionsforpligtelserne overfor "Dykkerskolen". Det blev et godt og frugtbart møde,
   der lover godt for det fremtidige arbejde.  Den historiske redegørelse om adoptionerne gennem årene samt det forhold, at det er kommunen
   - og ikke Marineforeningen - der har adopteret "Dykkerskolen", kom tydeligvis bag på nogle af de kommunale repræsentanter. Ligeledes
   blev det fra Marineforeningens side pointeret, at adoptionsbesøgene intet overhovedet har med De Maritime dage at gøre, - bortset fra,
   at de seneste mange års adoptionsbesøg har fundet sted i forbindelse med De Maritime Dage. Men adoptionen er på ingen måde hægtet
   op herpå. - Umiddelbart efter 100-års jubilæet vil foreningen igen kontakte kommunen med henblik på planlægning af et adoptionsbesøg i
   2017.


   Det skete i oktober:

    29. oktober:
     Distriktsskydning i Randers.
Ebeltoft tilbage på førstepladsen, "Distriktsmester".
    Vi deltog med 3 hold (= 9 skytter) i årets Distriktsskydning, der afvikledes i Randers. Efter at vi ved Distriktsskydningen i Horsens sidste år
    blev forvist til 4. pladsen (det er ellers mange år siden, vi har været så langt nede) lykkedes det vore skytter at erobre pokalen med hjem
    igen, da vi vandt holdkonkurrencen med 436/7 x points. - De 3 velskydende gaster, der sikrede dette resultat var: Steen Zacho (146/1x),
    Gert Agger (146/3x) og Steen Dideriksen (144/2x). Vi ønsker vore skytter tillykke emd det fornemme resultat og tilføjer et "Tak for
    indsatsen" !

    29. oktober:
    "Steen Kok" holdt fødselsdagsskydning i Marinestuen.

    28. oktober:
    Slupkoret underholdt ved jubilæumsfestlighed på Ebeltoft Park Hotel

    15. oktober:
    
Bilklubben "Svampene" holdt skydekonkurrence i Marinestuen.

   15. oktober:
    
Slupkoret medvirkede ved åbningen af Ebelfestival 2016

    05. oktober:
     Første Makkerskydning i denne "sæson".
- Aftenens præmievindere var:
    Nr. 1:  Jørn Mortensen og Steen Zacho, 300 points ("fuldt hus")
    Nr. 2:  Carl Erik Schmidt og Bent Olsen, 291 points
    Nr. 3:  Tommy Schmidt og Tom Skarritsø, 291 points.
    Placeringerne som nr. 2 og 3 afgjort ved lodtrækning. - Her de gæve præmievindere:

   
  
Det skete i september:

   30. september:
    Bisættelse.
- Vort gode medlem Per Bachmann Jensen er efter længere tids sygdom "gået fra borde". Per var medlem af bestyrelsen
   1990-92, hvor han bestred sekretærposten med stor omhu og ligeledes var medlem af Skydeudvalget. Per havde ingen familie og havde
   derfor tilbage i 1989 indsat Ebeltoft Skytteforening og Ebeltoft Marineforening som testamentariske arvinger, - og Marineforeningen havde
   for nogle år siden lovet Per, at vi naturligvis ville stå for hans bisættelse. Han blev bisat fra Ebeltoft Kirke den 30. september. Bisættelsen
   forrettedes af vort medlem, fhv. orlogs- og sømandspræst, fhv. generalsekretær for Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne, Ronald Peder-
   sen, der holdt en meget smuk og personlig prædiken. Efter bisættelsen kørte rustvognen forbi Marinestuen og havnen rundt.
   Det var en meget smuk og værdig højtidelighed, hvor alle Pers ønsker blev opfyldt.
   Her nogle stemningsindtryk fra den smukke højtidelighed:

  
    29. september:
    Første kammeratskabsaften i den nye "sæson".
Traditionen tro var denne, den første kammeratskabsaften i "sæsonen" med ægte-
   fælle/ledsager og indledende fællesspisning. Ikke færre end 65 deltagere nød hovmester Thejls lækre "sorte gryde", - og efterfølgende
   museumsinspektør Lea Glerup Møller's interessante foredrag om "det gamle, historiske Ebeltoft". - her et par glimt fra den vellykkede aften:

    25. september:
    Vellykket Distriktsmøde i Grenaa.
- Vi håber at kunne bringe nogle fotos lidt senere.

   18. september:
    Soldaterforenings-skydning, Djursland.
Afviklet på vore baner ved Marinestuen. Som altid en rigtig hyggelig dag med god og hyggelig
   snak på tværs af foreningerne. Følgende foreninger deltog: Danske Veteraner, Djurslands Garderforening, Flyvevåbenets Soldaterforening,
   Grenaa Marineforening, Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, - og Ebeltoft Marine-
   forening. Med vanlig ubeskedenhed udnyttede vore skytter hjemmebanen groft og "tog godt for sig af retterne" ved præmieuddelingerne.
   De præmiegivende resultater var:
   HOLDKONKURRENCE:
   Nr. 1: Ebeltoft Marineforening, hold 2, 439/9x (Jørn Mortensen 149/4x, Pia Skarritsø 147/4x, Tom Skarritsø 143/1x)
   Nr. 2: Ebeltoft Marineforening, hold 1, 427/7x (Gert Agger 142/2x, Steen Dideriksen 144/4x, Georg Sand 141/1x)
   Nr. 3: Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, hold 1, 424/9x (Lisbeth Christensen 145/5x, Jens Høj 143/2x, Svend Rasmussen
            136/9x
   INDIVIDUEL KONKURRENCE:
   Nr. 1: Jørn Mortensen, Ebeltoft Marineforening, 149/4x
   Nr. 2: Pia Skarritsø, Ebeltoft Marineforening, 147/4x
   Nr. 3: Lisbeth Christensen, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn 145/5x
   Nr. 4: Erich Franzen, Ebeltoft Marineforening 145/4x
   Nr. 5: Steen Dideriksen, Ebeltoft Marineforening 144/4x
   HOLDSKYTTER (= bedste skytte fra hver forening):
   Danske Veteraner: Niels Ole Piil, 141/0X
   Djurslands Garderforening: Peder Byskov, 143/3x
   Ebeltoft Marineforening: Jørn Mortensen, 149/4x
   Flyvevåbenets Soldaterforening: Ove Mikkelsen, 128/1x
   Grenaa Marineforening: Leo Johansen, 140/2x
   Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn: Michael Nielsen, 140/2x
   Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn: Lisbeth Christensen, 145/5x
   TRØSTPRÆMIE:
   Jytte Hougaard, Djurslands Garderforening, 126/2x

   Her nogle "skarpe skud" fra den gode dag:

                   præmier til vinderholdet                                           Præmier til holdet på 2. pladsen                             Præmier til holdet på 3. pladsen

               Præmiemodtagere, individuel konkurrence                                       Holdskytterne                                         Overrækkelse af trøstpræmie

                       Alle præmiemodtagere                                   Hyggeligt samvær og god mad                                              .... og snakken gik
      


   11. september:
    Årets "firkant-skydning"
mellem Marineforeningerne i Aarhus, Randers, Grenaa og Ebeltoft. Skydningen blev i år afviklet på vore baner
   ved Marinestuen, og med vanlig ubeskedenhed "satte vi os på" stort set alle præmier. I holdkonkurrencen besatte vi både 1. og 2. plad-
   sen, ligesom vi kom ind på en delt 3. plads sammen med Grenaa, begge hold med lige mange points og antal x-tiere.
   I den individuelle konkurrence stod der "Ebeltoft" på 4 af de 5 første, præmiegivende pladser.  - Eksakte resultater samt fotos følger.


   05. september:
   Den Nationale Flagdag for soldater, orlogsgaster og andet personel i international tjeneste.
- Traditionen tro stod Vaaben-
  brødreforeningen for Ebeltoft og Omegn i fællesskab for afholdelsen af en højtidelighed til ære for de, der udfører eller har udført
  internationale opgaver i krigs- og konfliktområder, som har været dem pålagt af regering og folketing. En faneborg fra soldater- og
  marineforeninger samt hjemmeværn mødte ved rundkørslen ved Nørreport hvor en samlet parade af faneborg og veteraner m. fl. fra
  foreningerne - med Marinehjemmerærnets Tamburkorps fra Randers i spidsen - marcherede gennem byen til Det Gamle Rådhus, hvor der
  var velkomst ved formanden for Vaabenbrødreforeningen, Jens Høj, fællessang (Der er ingenting, der maner), hovedtale ved major Finn
  Jensen, Distriktschef for Hjemmeværnsdistrikt Østjylland. Efter endnu en fællessang (Der er et yndigt land) sluttedes højtideligheden af
  med, at paraden marcherede over på Torvet, hvor der var sammenrulning af flag og faner, aftrædning og efterfølgende koncert ved
  Tamburkorpset. Efterfølgende var paradedeltagerne inviteret til et let traktement i Marinestuen, hvor der herskede en hyggelig stemning,
  og Jens Høj takkede major Finn Jensen.
  Det var et helt igennem fornemt og værdigt arrangement til ære for vore udsendte i verdens brændpunkter. - Her nogle "snapshots":

  

    

 


 


  
 

   
 
 

    
   

  

  

  

  

 
        

   
   

   

   

   


  

   

  
  


   

  

   
   
   
   


     

 

    

                                    
     

      

 
     

 

     

       

                        


 
    

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

     
     

Startside | præsentation | arrangementer | aktuelt | slup og slupkor | Kabysrygtet | Adoptionsskib | Links

Dette Websted blev sidst opdateret 20. marts 2018